Lagomneked.hu Általános Szerződési Feltételek az oldalon megjelent tartalomra illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozólag.

Bevezetés

A Lagomneked.hu felhasználási szabályzata Polgár Ágnes egyéni vállalkozó a www.lagomneked.hu tulajdonosa és kezelője, (a továbbiakban: Szolgáltató, Eladó) a következő elérhető szolgáltatások, valamint az oldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások általános szerződéses feltételeit tartalmazza olvasói, vásárlói felé.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető tartós adathordozón, a következő weboldalról: https://lagomneked.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltatói adatok

A szolgáltató neve: Polgár Ágnes e.v.
Székhely: Magyarország 2800 Tatabánya Előd Vezér utca 22. 2/7.
Telephely: Magyarország 2040 Budaörs Holdfény utca 27-29. A/3. 2/16.
Nyilvántartási szám:  55975692
Adószáma: 5735335-1-31 
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása – NAV
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@lagomneked.hu
Telefonszáma: +36 70 541 6645
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Profitárhely Kft. Postacím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

Általános Szerződési feltételek a Magazin írásbeli tartalmára vonatkozólag

Hatály és alapvetés:

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A jelen Szabályzat 2019. március 10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Általános rendelkezések

 1. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel.
 2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a lagomneked.hu  bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa.
 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalak tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

Az elektronikus szerződéskötés lépései

 1. A Felhasználó a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus megrendelő űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg.
 2. Felhasználó a szolgáltatás megrendelése során megadja a szerződés létrejöttéhez szükséges adatait.
 3. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a igénybevételi folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
 4. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 5. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást visszaigazolta és azt aktiválta.
 6. A szolgáltatás aktiválásáról, azaz a szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználó részére.
 7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.
 8. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.
 9. A szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy a díj beérkezését követően szolgáltatása a Felhasználó részére azonnal elérhető.
 10. Felhasználó a fizetős szolgáltatásért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt szolgáltatási díjat köteles megfizetni. 
 11. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató számláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.

Felelősségek

 1. Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok.
 2. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
 3. A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait, azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Felhasználóra hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.
 4. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

Teljesítés

 1. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást (például PR-cikk megjelenés, képi hirdetés) lehetőség szerint néhány órán belül, maximum 8 naptári nap alatt teljesíti. 
 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szabályzatok az adategyeztetés során megadott adatok alapján személyre szabottan készülnek el, úgy, hogy közben a mindenkori jogszabályoknak is megfeleljenek.
 3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy szabályzatok jogilag megfelelő megszövegezése a Szolgáltató feladata, így Felhasználó nem jogosult változtatásokat javasolni az adott szabályzathoz az üzleti, egyedi kérdéseket leszámítva.
 4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szabályzatok ún. törzsszövegeket tartalmaznak, melyek tartalma a jogszabályok, és a joggyakorlat által meghatározott, így ezen szövegrészeket nem jogosult megkérdőjelezni, azokban bármilyen változtatást javasolni (pl. elállási jog, szavatosság, jótállás, stb.)

Bírsággarancia

 1. A bírsággaranciát akkor tudjuk vállalni, ha Ön okirati, hiteles formában bizonyítja, hogy adatvédelmi/fogyasztóvédelmi ellenőrzés indult Önnél (ellenőrzési jegyzőkönyv másolata), melynek eredményeképp olyan tartalmú határozat született, mely kifejezetten az általunk megküldött/elkészített dokumentumok jogszabályi meg nem felelőségét, és kifejezetten és kizárólagosan emiatt kiszabott adatvédelmi bírság összegét tartalmazza.
 2. A díjszabásban feltüntett bírsággarancia összege csak akkor érvényes, ha a Felhasználóval szemben nem indult korábban adatvédelmi / fogyasztóvédelmi ellenőrzés. Amennyiben korábban elmarasztaló végzés / határozat született a Felhasználóval szemben, majd ezek után alkalmazza a VirtualJog szolgáltatását, úgy a díjszabásban feltüntetett garancia összegének 50%-át tudja Szolgáltató vállalni.
 3. A bírsággarancia feltétele továbbá, hogy a Felhasználó a VirtualJog beillesztő kódját használja (nem csak a generált pdf verziót), hiszen így biztosítható a szabályzatok folyamatos frissítése.
 4. A garancia nem vonatkozik arra az esetre, ha az előfizető mindennapi tevékenysége során nem alkalmazza a szabályzatokban leírtakat, nem végzi el a weboldalán a szükséges fejlesztéseket, vagy egy-egy jogvitában nem a jogszabályoknak és a szabályzatoknak megfelelően jár el.
 5. A garancia nem vonatkozik azon esetekre, amikor Felhasználó – a Szolgáltató egyértelmű előírásának ellenére – nem szolgáltat megfelelő válaszokat az adategyeztetés során (pl. nem küldi meg a pontos, összegszerű, bruttó szállítási költségeket).
 6. A bírsággarancia érvényesítésének feltétele, hogy Felhasználó azonnal jelezze, amennyiben vállalkozásával szemben hatósági eljárás indult; továbbá Felhasználó köteles igénybe venni a hatóság döntése ellen a Szolgáltató ügyvédei által indított összes jogorvoslati eljárást. A bírsággarancia csak akkor érvényes, ha az összes jogorvoslati eljárás után bírság fizetésére kötelezik a Felhasználót.
 7. A bírsággarancia nem él, amennyiben Felhasználó elmulasztja értesíteni a Szolgáltatót azon megváltozott körülményekről, feltételekről, melyek szabályozása az ÁSZF-ben kötelező (pl. nem jelzi, hogy van már személyes átvétel is a webshop üzemeltetése esetén, vagy nem jelzi, hogy már áfa mentes számlát állít ki).

Szerzői jogok

 1. Miután a https://lagomneked.hu/, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://lagomneked.hu/ weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 2. A https://lagomneked.hu/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átmásolni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
 3. Tilos a https://lagomneked.hu/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://lagomneked.hu/ weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 4.  A https://lagomneked.hu/ név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege saját tulajdonú képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Felmondási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

A szolgáltatás megszűnése

Amennyiben Felhasználó nem hosszabbítja meg azt előfizetését, úgy a szabályzatok automatikusan eltűnnek a weboldalról, így javasoljuk az előfizetések időben történő meghosszabbítását.

Adatvédelem

A Lagomneked.hu adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: https://www.lagomneked.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 3. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve a szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 4. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

Panaszkezelés

1. Weboldalunk és társaságunk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

7. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

Általános szerződési feltételek a vásárlásra vonatkozólag

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik, és minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruház szolgáltatásait valamennyi magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.


A Webáruházban bárki regisztrálás nélkül böngészhet a termékek között. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A megrendelés leadása után a megrendelés beérkezéséről rendszerünk automata levelet küld a Vásárlónak a megvásárolt termékekről, ami szerződésnek tekinthető. A Felek között létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Az Eladó a megrendeléseket nyilvántartja, így azok a Vásárló számára – a teljesítésig – bármikor hozzáférhetőek.

A Vásárló a Webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja az Eladó általános szerződési feltételeit. A megjelenített, megvásárolható termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással, Foxpost automatába küldve, vagy személyes átvétellel rendelhetőek meg.


A Webáruházban szereplő vételárak a mindenkori ÁFÁ-val növelt bruttó árakat jelentik. A termék árán felül felmerülő járulékos költség a házhoz szállítás díja, mely közvetített szolgáltatásként jelenik meg. Külön csomagolási költséget nem számít fel az Eladó. Az Eladó az árváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Regisztráció

Az Eladót semminemű felelősség nem terheli a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem az Eladónak felróható okból – hozzáférhetővé válik.


A Vásárló adatainak módosítása, megszüntetése


A regisztrált Vásárló a Webáruházban megadott adatokat bármikor megváltoztathatja. Az Eladó lehetővé teszi, hogy a Vásárló a regisztrációját bármikor – feltétel és indoklás nélkül – megszüntesse. Vásárló adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@lagomneked.hu e-mail címen. Eladó a megszüntetés alkalmával a Vásárló adatait törli a Webáruház nyilvántartásából.

Rendelési informácók

A rendelés folyamata:

Rendeléshez a vásárló kiválasztja a kívánt terméket és egyéb választható tételt például: szín, méret, majd a kosárba rakja. A kosárban lévő egyes termékek kivehetők, illetve a kosárba újak is betehetőek. A „Tovább” gomb a következő oldalra visz. Egy rendelésnél egyszerre csak egy akciós, kuponos, vagy egyéb kedvezmény vehető igénybe. A vásárlás befejezése előtt a kosárban lévő megrendelést célszerű ellenőrizni.

A Vásárló elfogadja a termékek egyediségére való tekintettel, hogy az elkészített termékek közül nem készül soha két teljesen azonos, ez a felhasznált anyag jellegéből és a módszeréből adódik. Elfogadja, hogy a késztermék megközelítőleg/nagyban hasonlít a termék képen lévőhöz, de pontosan ugyanolyan nem lesz és nem is lehet. Minden megrendelt termék a képeken található termékre hasonlít. 

Az Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések indoklás nélkül történő visszautasítására. A megrendeléseket digitálisan tároljuk adatbázisunkban, azokat papír alapon nem iktatjuk.

Fizetési feltételek:

A fizetendő végösszeg – mely a megrendelés összesítőjén és visszaigazoló levélen megjelenik – minden költséget tartalmazza. Az eredeti számlát minden esetben a csomagban juttatjuk el a Vásárlónak.

Lehetőség van utánvételes, készpénzes fizetésre vagy bankkártyával történő vásárlásra a Barion rendszerén keresztül. A bankkártya adatok az Eladóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A bankkártyás fizetés révén a Vásárló kényelmesen és biztonságosan vásárolhat a webáruházban. A kiválasztott áruk megrendelése után a Vásárlót a Barion weblapjára irányítja az oldal, ahol a Barion által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A Vásárlónak itt meg kell adnia a kártya tulajdonosának a nevét, a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját. A rendszer a VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro típusú kártyákat fogad el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.;
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552;
Adószám: 25353192-2-43;
Közösségi adószám: HU25353192
Webhely: www.barion.com/hu


Szállítási feltételek

A Webáruház Vásárlóit a pontos és gyors tájékoztatás érdekében e-mailben folyamatosan tájékoztatja megrendelésének alakulásáról, a futárnak történő átadás időpontjáról. Szállítás kizárólag belföldre (Magyarországra) történik. A szállítás határidő: a termék megrendelésének idejétől számított 1 héten belül.

Futárszolgálat:

Webáruházunk megrendeléseit a Foxpost futárszolgálat  szállítja ki a megadott címre, illetve lehetőség van a Foxpost automaták használatára is kedvezőbb díjért. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8.00 – 17.00 óra közötti időszakban. Szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a kézbesítés időpontjában a Vásárló vagy meghatalmazottja tartózkodik. Hibás cím megadása esetén felmerülő kiszállítás költségét a megrendelőt terheli.

Abban az esetben, ha az utánvéttel küldött csomagokat nem veszi át a Vásárló, az minden esetben visszaszállításra kerül az Eladónak! A visszaküldött, át nem vett csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőt terheli. Újraküldést kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll az Eladó módjában ismételten elindítani.

​A foxpost automaták részletes listája itt tekinthető meg: Foxpost csomagautomaták
FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: FoxPost Zrt.
Cégjegyzékszám: 10-10-020309 Adószám: 25034644-2-10
Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
Postacím: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38
Telefon: +36 1 999 0369
E-mail: info@foxpost.hu
Webhely: http://www.foxpost.hu/

A Szolgáltatóval kötött szerződése alapján a feladástól számított 3-5 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket vásárló részére.

Szállítási díj:
Online fizetésnél:

 • foxpost automatába: 990.-
 • házhozszállítással: 1490.-

Eladó a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja!

A szállítási díjak és határidők magyarországi szállítás esetén érvényesek.


Fizetési feltételek
Fizetés utánvéttel: Utánvét esetén Ön a megrendelt áruért csak a csomag kézhezvételét követően a futárnak fizet illetve foxpost automatát választva az automatánál. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket utánvétellel, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak készpénzben!


Szavatosság

A megrendelt termék és a Vásárló által látható színek között bizonyos esetekben színeltérések lehetnek, ezért az Eladót semmilyen felelősség nem terheli. Vásárló tudomásul veszi, hogy Eladó által forgalmazott termékek előállítása használt faanyag újrafelhasználásával is történik.
Szavatossági/jótállási jogok: a termékekre a Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Minden termékre két év szavatosság jár, melyből az első hat hónap jótállás. Szavatossági időben a fogyasztót az alábbi jogosultságok illetik meg, ha a termék gyártási eredetű hibában szenved: kijavítás vagy kicserélés, amennyiben ez nem lehetséges akkor vételárcsökkentés vagy elállás.
A szavatossági igény érvényesítéséhez a vásárlást igazoló számla (e-számla nyomtatott példánya, vagy a papíralapú számla)  szükséges. Szavatossági igény benyújtásáról minden esetben jegyzőkönyvet kell kiállítani, melynek tartalmaznia kell a vásárlással kapcsolatos adatokat, valamint a kifogás tényét. Ezen igényével keressen bennünket az info@lagomneked.hu címen.